Polityka prywatności oraz plików cookies

A. Wprowadzenie

 1. Niniejsza polityka prywatności obejmuje informacje, które gromadzimy na Twój temat, gdy korzystasz z naszych produktów lub usług lub w inny sposób wchodzisz z nami w interakcje. Wszystkie nasze produkty, usługi i witryny internetowe nazywamy w niniejszej polityce „Usługami”.
 2. Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi.
 3. Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na naszej stronie.
 4. Administratorem danych osobowych jest DELTA CONSULTING SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą w Gdańsku (80-286) przy ul. Jaśkowa Dolina 132/25, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk- Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000699597, NIP 9571098592, REGON 368517927.

B. Zbieranie danych osobowych

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

 1. informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
 2. informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z naszych Usług, w tym źródło odesłań, długość wizyt, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynach;
 3. informacje, takie jak adres e-mail, które podajesz podczas rejestracji w naszych Usługach;
 4. informacje wprowadzane podczas tworzenia profilu na naszych witrynach, lub podczas udziału w procesie rekrutacji – na przykład imię i nazwisko, zdjęcia profilowe, płeć, data urodzin, zainteresowania i hobby, dane edukacyjne i dane dotyczące zatrudnienia;
 5. informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które podajesz w celu skonfigurowania subskrypcji naszych e-maili lub biuletynów;
 6. informacje wprowadzane podczas korzystania z naszych Usług;
 7. informacje, które są generowane podczas korzystania z naszch stron internetowych, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z nich korzystasz;
 8. informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;
 9. wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.

Zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami

C. Korzystanie z Twoich danych osobowych

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszych stron internetowych będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celu:

 1. administrowania naszymi Usługami i biznesem;
 2. realizacji zamówionych przez Ciebie produktów i usług;
 3. personalizowania naszych Usług dla Ciebie;
 4. umożliwienia korzystania z naszych Usług;
 5. wysyłania do ciebie wyciągów, faktur i przypomnień o płatnościach oraz odbioru płatności od Ciebie;
 6. przesyłania niemarketingowej komunikacji handlowej;
 7. wysyłania powiadomień e-mail, o które prosiłeś;
 8. wysyłania naszego newslettera e-mail, jeśli o to poprosiłeś (możesz nas w każdej chwili poinformować, jeśli nie chcesz już otrzymywać newslettera);
 9. przesyłania informacji marketingowych dotyczących naszej działalności lub aktywności starannie wybranych stron trzecich, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, pocztą lub, jeśli wyraziłeś na to zgodę, pocztą elektroniczną lub podobną technologią (możesz nas o tym poinformować w dowolnym momencie, jeśli nie chcesz już otrzymywać komunikatów marketingowych);
 10. dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji);
 11.  zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w związku z naszymi Usługami;
 12. zapewnienia bezpieczeństwa naszych Usług i zapobieganie oszustwom;
 13. weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z naszych Usług;
 14. i innych zastosowań.

Jeśli prześlesz dane osobowe do publikacji w jednej z naszych witryn, opublikujemy je i wykorzystamy w sposób zgodny z udzieloną nam zgodą.

Nie będziemy bez Twojej wyraźnej zgody przekazywać danych osobowych stronom trzecim, lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego.

D. Ujawnianie danych osobowych

Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika wszelkim naszym pracownikom, członkom kadry kierowniczej, przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszej „Polityce prywatności”.

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe:

 1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
 2. w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;
 3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);
 4. nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) naszej jakiejkolwiek działalności lub aktywów, które sprzedajemy;
 5. wszelkim osobom, które wedle naszej zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych

Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszej „Polityce prywatności” nie będziemy udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących użytkownika.

E. Międzynarodowe transfery danych

 1. Informacje, które gromadzimy mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym z krajów, w którym prowadzimy działalność i mogą być przesyłane pomiędzy tymi krajami w celu umożliwienia wykorzystania informacji zgodnie z niniejszą „Polityką prywatności”.
 2. Informacje, które zbieramy, mogą być przekazywane do następujących krajów, które nie mają przepisów o ochronie danych równoważnych z obowiązującymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym: Stany Zjednoczone Ameryki.
 3. Dane osobowe, które publikujesz na naszych stronach internetowych lub przesyłasz do publikacji na naszej stronie internetowej, mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie. Nie możemy zapobiec wykorzystywaniu lub niewłaściwemu wykorzystaniu takich informacji przez osoby trzecie.
 4. Wyraźnie zgadzasz się na przekazywanie danych osobowych opisanych w tej sekcji E.

F. Przechowywanie danych osobowych

 1. W Niniejszej Sekcji F określiliśmy nasze zasady i procedury dotyczące przechowywania danych, które mają na celu zapewnienie przestrzegania naszych zobowiązań prawnych w zakresie przechowywania i usuwania danych osobowych.
 2. Dane osobowe, które przetwarzamy w dowolnym celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.
 3. Bez uszczerbku dla artykułu F-2 zazwyczaj usuwamy dane osobowe należące do kategorii określonych poniżej po czasie określonym poniżej:
  • Dane pozyskane podczas procesu rekrutacji – maksymalnie po 10 latach;
  • Dane gromadzone w celu realizacji zawartych umów – przez okres realizacji umów oraz przez okres gwarancyjny, a po tym czasie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową, tj. okres przedawnienia roszczeń – nie dłużej niż 10 lat;
  • Przez okres wynikający z przepisów prawa, m.in. przepisów o rachunkowości, przepisów podatkowych, prawa cywilnego;
  • Dane wykorzystywane do celów marketingu własnych usług – do czasu wycofania zgody;
 4. Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji F zachowamy dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe:
  • w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
  • jeśli uważamy, że dokumenty mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań sądowych;
  • w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom).

G. Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.
 2. Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz na naszych bezpiecznych serwerach lub komputerach należących do naszej firmy (chronionych hasłem i zaporą).
 3. Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe zawierane za pośrednictwem naszych stron internetowych będą chronione technologią szyfrowania.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.
 5. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła używanego do uzyskania dostępu do naszych Usług; nie poprosimy Cię o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy logujesz się na naszych stronach internetowych).

H. Aktualizacja polityki prywatności

Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie na naszych stronach internetowych ich nowej wersji. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w tych zasadach. Możemy powiadomić Cię o zmianach w niniejszej polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej.

I. Twoje prawa

Użytkownik może zażądać udostępnienia jego danych osobowych, które są przechowywane. Udostępnienie takich danych wymaga dostarczenia odpowiedniego dowodu tożsamości – zazwyczaj akceptujemy kserokopię dowodu osobistego lub paszportu, poświadczoną przez notariusza.

Możemy na Twoje żądanie ukrywać dane osobowe, w zakresie dozwolonym przez prawo.

Możesz w dowolnym momencie poinstruować nas, aby nie przetwarzać danych osobowych w celach marketingowych.

W praktyce zazwyczaj albo z góry wyraźnie wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych, albo zapewnimy Ci możliwość rezygnacji z udostępniania Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

J. Strony Internetowe osób i firm trzecich

Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do stron internetowych osób i firm trzecich. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki tych osób i firm. Przykładem takich firm mogą być m.in.:

 1. Dostawcy map interaktywnych;
 2. Operatorzy płatności;
 3. Dostawcy usług hostingowych, serwerowych oraz poczty e-mail;

K. Aktualizacja informacji

Prosimy o informację w przypadku konieczności skorygowania, aktualizowania lub usunięcia danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy. W tym celu prosimy o kontakt poprzez:

 • wiadomość e-mail: kontakt@deltaconsult.pl
 • listownie: DELTA CONSULTING SP. Z O.O. SP. K., ul. Jaśkowa Dolina 132/20, 80-286 Gdańsk, Polska

M. Pliki cookies – tzw. „ciasteczka”

Nasze strony internetowe korzystają z plików cookies. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych ciasteczek na naszych stronach.

Na naszych stronach internetowych stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies, wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 5. Pliki cookies służące do analizy zachowań podczas przeglądania naszych stron internetowych, poprawienia ich użyteczności, personalizowania strony internetowej dla każdego użytkownika, kierowania reklam, które mogą być szczególnie interesujące dla określonych użytkowników.

W tych celach korzystamy m.in. z Google Analytics, Google Ads, Cookiebot.

Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies poprzez wybór odpowiednich zgód w oknie akceptacji plików cookies, widocznym po wejściu na nasze strony internetowe, oraz w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji naszych stron.

Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

Usunięcie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.

Źródło:

Ten dokument został utworzony przy użyciu szablonu firmy SEQ Legal (seqlegal.com) i zmodyfikowany dla celów DELTA CONSULTING SP. Z O.O. SP. K..